In Memory

James E. (Boston) Smith IV

James E. (Boston) Smith IV
2/21/1955 - 10/23/2004